header
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר
חזון בית הספר
 
- בית הספר תיכון טכנולוגי נעמ"ת יפו קולט אוכלוסיית תלמידים מורכבת משכבה סוציואקונומית נמוכה עם חווית כישלון מושרשת
- לאור זאת אנו רואים בבית הספר מקום שיעצים את התלמיד, ישכיל אותו ויאפשר לו לקבל תעודת בוגר תיכון משמעותית
- חווית ההצלחה בתחום הלימודי והחברתי תעלה את ערכו כאדם ותסייע לו להשתלב בהמשך חייו בחברה הישראלית