תיכון נעמת יפו

תקנון בית הספר

תקנון ביה"ס תיכון טכנולוגי נעמ"ת יפו

תכלית התקנון היא להבטיח את קיומה של אוירה חינוכית המכבדת באופן שווה כל אדם בבית הספר. אנו מאמינים שזכותו של תלמיד, מורה ועובד בבית הספר ליהנות משהייה במקום בטוח ותומך. תקנון זה הוא אמצעי להבטיח זאת. זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה לימודית נאותה ומוגנת, ליהנות מיחס של כבוד והגינות מצד הנהלת בית הספר, מורים , עובדים ותלמידים, לקבל מידע על תפקידו ועל הישגיו בבית הספר, להיות מיודע בכל נהלי ביה"ס באופן ברור, לקבל מענה לצרכיו ובלבד שהתלמיד ינהג בדרך ארץ ובצורה מכבדת. חובת התלמיד להתייחס בכבוד למוריו, לחבריו ולעובדי ביה"ס. התלמיד נדרש לכבד את סמכות המורים ולהישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו מלמד אותו באופן ישיר. התקנון מחייב את התלמידים, את המורים ואת חברי ההנהלה. אי ידיעת הכתוב בתקנון אינה פוטרת מאחריות את כל באי בית הספר. ההנחיות המופיעות בתקנון כפופות לנהלי משרד החינוך ולחוקי המדינה.

פרק 1

ביקור סדיר והופעה הולמת

ביקור סדיר בבית הספר

  1. חובה על כל התלמידים להשתתף בשיעורים, בטיולים, בסיורים, בימי עיון, בהרצאות וכדומה.
  2. הבקרה על היעדרויות תלמידים תתנהל באמצעות מערכת ה"סמארט סקול".
  3. מסגרת השיעורים תקפה למשך כל השנה, פרט להודעות על שינויים שתפורסמנה לפי אילוצים המחייבים שינוי.
  4. שינויים יומיים במערכת השעות יפורסמו בלוח המודעות.
  5. על פי הנחיות גורמי הביטחון, יהיה שער בית הספר סגור בשעות הלימודים. אין לעזוב ללא רשות את תחום בית הספר במשך כל יום הלימודים כולל בהפסקות.
  6. תלמיד המבקש להשתחרר במהלך יום הלימודים יפנה למחנך הכיתה ובהעדרו יפנה להנהלה. שחרור מוקדם, מחייב את ידיעת ההורים והסכמתם.

הופעה הולמת- תלבושת אחידה
1. א. חובה להופיע בתלבושת בית הספר במשך כל שעות הלימודים כולל בהפסקות. תלמיד המגיע ללא תלבושת אחידה, כפי שהיא מוגדרת בתקנון, יקבל חולצת בית ספר או יישלח הביתה.
ב. אין לשהות בשטח בית הספר בגופיות, בחולצות בטן, או בחולצות גזורות בדרך כלשהי (ללא שרוול, ללא צווארון).
ג. בנות: אסורה הופעה בחצאית מיני או במכנסונים.
2. תלבושת בית הספר בקיץ: חולצת טריקו בעלת שרוולים בצבע אחיד: שחור או אפור, שסמל בית הספר מוטבע בצידה השמאלי.
3. תלבושת בית הספר בחורף: חולצת מיזע (סווצ'ר) בצבע אחיד ובתוספת סמל בית הספר.
4. אין להגיע עם פירסינג לבית הספר. תלמיד אשר יענוד פירסינג יידרש להורידו.
5. תלמיד המגיע בתספורת חריגה ו/או בצבעי שיער חריגים לא יורשה להיכנס לכיתה.
6. תלבושת ספורט הינה חובה בכל שיעורי הספורט ואינה יכולה לשמש בתחליף לתלבושת בית הספר בשיעורים אחרים. תלבושת ספורט כוללת: מכנסי ספורט-טרנינג או טייטס, קצר או ארוך (ללא רוכסן). חולצת ספורט הינה חולצה לבנה עם סמל ביה"ס.
7. תלבושת בטקסי זיכרון: חובה להגיע בלבוש הולם ובחולצות לבנות.

פרק 2

התנהגות תלמידים

הערכת התנהגות תלמידים:
בתעודת התלמיד תופיע הערכה כללית של התנהגות התלמיד שתיקבע על ידי הצוות החינוכי.
דרגות ההתנהגות התעודה הן:התנהגות תקינה, התנהגות בינונית, התנהגות טעונת שיפור.

כללים להתנהגות תלמיד במהלך שיעור/פעילות:
1. תלמידים נדרשים לכבד את סמכות המורה המלמד ולמלא אחר הוראותיו. הפרת  סמכות מורה מהווה הפרעה משמעתית חמורה, והיא תטופל מיד על ידי צוות ביה"ס. הטיפול יכלול שיחה , אישית עם התלמיד, יידוע הורים, השעיית התלמיד מיום לימודים אחד עפ"י הנוהל והורדת ציון התנהגות. הורי התלמיד שיושעה יוזמנו לשיחה עם נציג הנהלת ביה"ס לאחר החזרה   מההשעיה.
2.  תלמיד שלטענת המורה הפריע למהלך התקין של השיעור, ובשל כך נתבקש לצאת זמנית מהשיעור, ייצא מיד – בשקט וללא ויכוחים – וימתין ליד דלת כיתתו עד אשר המורה יזמינו לחזור לשיעור.
3. במהלך השיעורים אין לשהות בפרוזדורים, ואין להפריע למהלך השיעור של כיתות אחרות . פתיחת דלתות של כיתות אף היא משבשת את הלמידה, ומהווה הפרת משמעת שתטופל על ידי הנהלת ביה"ס.
4. א. מותרת שתיית מים במהלך השיעורים בכיתה (יש להצטייד בבקבוק אישי).
ב. אין לאכול בזמן השיעור, גם לא בסדנאות.
ג. יציאה לשירותים תותר באישור המורה המלמד ורק כמקרה חריג.
5. בסוף כל יום על התלמיד להרים את כיסאו על השולחן. המורה המלמד בכיתה בשיעור האחרון אחראי על הרמת הכיסאות.
6. תלמידי הכיתה אחראים לרכוש הנמצא בכיתתם.

איחורים לשיעור
1. בהישמע הצלצול להתחלת השיעור ייכנסו התלמידים לכיתה. המורה בכיתה ירשום ביומנו את התלמיד הנכנס באיחור.
2. אין לחכות למורה המלמד מחוץ לכיתה .
3. תלמיד המרבה לאחר לשיעורים יטופל משמעתית ע"פ שיקול הצוות החינוכי.

שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (בטלפונים ניידים, במצלמות, ב"טבלטים" וכו')
1.  כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה  על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.
2. צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספרייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
3. תלמיד שיפר הנחיה זאת יתבקש למסור את המכשיר לידי המורה, אשר אחראי להעבירו למנהל. המכשיר יוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים והוריו יעודכנו בפרטי האירוע. הישנות מקרים אלה תגרורלזימון הורי התלמיד לשיחה מנהל ביה"ס.
4. בית הספר לא יישא באחריות על אובדן / גניבה של מכשיר נייד.

אלימות
בית הספר מיישם את מדיניות משרד החינוך של "אפס סובלנות לאלימות", ובהתאם לכך יגיב בחומרה למקרים אלה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל תש"ע (א/1).
מקרים של אלימות פיזית ואלימות מילולית קשה יגררו להשעיה מידית של המעורבים באירוע בהתאםלחומרת המעורבות. לאחר ההשעיה התלמיד והוריו יוזמנו לשיחה עם מנהל ביה"ס.
יודגש שבטיפול באלימות ישנה הבחנה בין אירועי אלימות שלא חלה עליהם חובת דיווח לבין אלה שעל בית הספר, ע"פ חוק, חובה לדווח לגורם חיצוני (משטרה, רווחה וכיו"ב).

איסור עישון
חל איסור מוחלט לעשן הן בתחום בית הספר והן בפעילות בית ספרית שמחוץ לכותלי בית הספר. (חוזר הוראות הקבע סב/3(ב) , סעיף 2.5-6, "מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך") הפרת הנחיה זאת תגרור להשעיה מידית מיום לימודים וזימון הורים לשיחה עם מנהל ביה"ס.

איסור שתיית משקאות אלכוהול
חל איסור מוחלט לשתות משקאות אלכוהול, הן בתחום בית הספר והן במהלך פעילות בית ספרית שמחוץ לכותלי בית הספר. במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול/פעילות חוץ בית ספרית אחרת- יוחזר התלמיד לביתו על ידי הוריו. הפרת הנחיית זאת תגרור להשעיה מידית מלימודים/פעילותוהורדת ציון בהתנהגות. התלמיד יחזור לבית הספר רק לאחר שתתקיים שיחה עם הוריו.

פרק 3:


נהלים שונים


נוהל "תלמיד עולה כיתה"

1.  המועצה הפדגוגית מוסמכת לקבוע אם תלמיד רשאי לעלות כיתה בבית הספר.
2.  החלטת המועצה הפדגוגית תתבסס על ההישגים הלימודיים, התפקוד הלימודיוההתנהגות של התלמיד ובעיקר על הביקור הסדיר.
3.  המועצה הפדגוגית רשאית במקרים המתאימים להמליץ למנהל בית הספר על התנאים בהם צריך לעמוד התלמיד כדי לעלות כיתה.

נוהל בחינות
1.  בתחילת כל מחצית יפורסם לוח מבחנים מחייב לכל כיתה.
2.  תלמיד ייבחן במהלך שבוע לימודים עד 3 בחינות ולא יותר מבחינה אחת ביום לימודים.
3.  החומר לבחינה יימסר שבוע ימים לפני המבחן באופן מסודר עם המלצה לתרגול ולעיון.
4.  הבחינה תוחזר לתלמיד תוך שבועיים מיום הבחינה, למעט במקצועות רבי מלל:
ספרות, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות, שיוחזרו תוך שלושה שבועות.
מבחני מגן יוחזרו עד שבוע לפני בחינת הבגרות (אם לוח בחינות המגן מאפשר זאת).
5.   הבחינה תוחזר לתלמידים בזמן השיעור (ולא בהפסקות), בכיתה תוך התייחסות למחוון תשובות ולדיון בשגיאות עקרוניות.
6.   במהלך הבחינה יש לשמור על אוירה מכבדת. תלמיד שיפריע למהלך הבחינה יורחק מהכיתה ועניינו יועבר לטיפולו של מנהל ביה"ס. התלמיד ישמור על טוהר הבחינות. תלמיד שיעתיק יקבל ציון 0בבחינה וציון "התנהגות בינונית" בתעודה. כמו כן, תישלל ממנו הזכות לגשת למבחן חוזר.
7.   אם מחצית הנבחנים במבחן ייכשלו בו, ייערך מבחן חוזר לכלל הנבחנים הנכשלים וכן יתאפשר לשאר הנבחנים לשפר את ציוניהם. המבחן החוזר יהיה על החומר של המבחן הראשון. אופן שקלול הציונים, במקרה זה, ייקבע על ידי המורה באישור הרכזת הפדגוגית.
8.  תלמיד שנעדר משיעורים לפני מבחן או ביום המבחן, או שעסק במהלך השיעורים בהתכוננות לבחינה, לא יורשה להיבחן.

נוהל בחנים ומבדקים
1.  בוחן הינו דרך היבחנות, בכתב או בעל פה, על חומר הלימוד שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים.
2.  אורכו של בוחן לא יעלה על 15 דקות. אין לקיימו בהפסקה או בתום הלימודים.
3.  צוות המורים לא מחויב להודיע מראש על קיומו של בוחן/מבדק.
4.  ביום מבחן מותר לקיים בוחן אחד.
5.  ביום ללא מבחן מותר לקיים בכיתה 2 בחנים בלבד.
6.  מבדק הינו בדיקה קצרה, בעל פה או בכתב, של חומר קריאה, של שיעורי בית או של חומר שנלמד בכיתה בשיעור האחרון. אם המבדק נעשה בכתב, אורכו לא יהיה יותר מ-10 דקות. מבדק ניתן לקיים בכל יום ללא קשר לבחנים או מבחנים.
7.  בוחן ומבדק יוחזרו תוך שבוע מיום ההיבחנות.
8.  תלמיד רשאי לערער על ציון בחינה בפני המורה המלמד. התלמיד יפנה למורה וינמק את בקשתו בכתב. המורה ימסור את תשובתו לבקשת הערעור תוך שבוע.

נוהל מבחנים חוזרים
1.  בכל מחזור של מבחנים חוזרים יורשה התלמיד לגשת למבחן חוזר אחד בלבד.
2.  תלמיד זכאי לקבל מבחן חוזר בגלל סיבה מוצדקת באישור רכזת פדגוגית.
א. מבחן חוזר מפאת מחלה – תלמיד חייב להראות אישור רפואי למחנכת מיד עם שובו מחופשת המחלה. ללא אישור בכתב של הרכזת הפדגוגית – לא יהיה רשאי התלמיד להיבחן במועד חוזר.
התלמיד יקבל אישור להיבחן, וחובתו להציג אותו בפני המורה המקצועי.
ב. תלמיד הנעדר מיום הבחינה בלבד, יהיה זכאי למבחן חוזר על פי שיקול דעתה של הרכזת הפדגוגית, גם אם הציג אישור רפואי על כך (כלומר אין הכרח לאפשר לו להיבחן בגין היעדרותו).
ג.  מבחן חוזר לשיפור ציון – ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול הדעת של המורה, אשר בין השאר ישקול את יחסו של התלמיד למקצוע (תפקוד בשיעור, הכנת שיעורי בית וכו').
הנהלת בית הספר תמליץ למורים על קווים מנחים לשיקול הדעת הזה.
3. בכל מקרה, מבחנים חוזרים מפאת מחלה קודמים למבחנים חוזרים לשיפור ציון.
4. מורה יכול לחייב תלמיד לגשת למבחן חוזר לצורך השלמת מרכיבי הציון של התלמיד.

נוהל פעילות בשיעורי לחינוך גופני
1.  חובה להשתתף באופן פעיל בשיעורי חינוך גופני. ציון חיובי בחינוך גופני מהווה תנאי לקבלת זכאות לתעודת בגרות.
2.  תלמיד המבקש פטור משיעורי חינוך גופני עקב בעיות בריאות, יעביר ליועצת בית הספר את האישורים הרפואיים המתאימים למתן הפטור. התשובה לבקשת הפטור תימסר על ידי המורה לחינוך גופני.
3.  תלמיד/ת כיתה יוד/י"א שציונו/ה השנתי בחינוך גופני שלילי, יגיש עבודה בכתב בחופשת הקיץ או ייבחן במבחני כושר גופני, על פי החלטת המועצה הפדגוגית.
4.  תלמיד/ת כיתה י"ב המשוחרר/ת משיעורי חינוך גופני, חייב להגיש עבודה בכתב עד חופשת פורים.
5.  אסור לתלמידים ללכת ו/או לחזור באופן עצמאי לאולם הספורט. בכל שיעור חייבים התלמידים לחכות למורה לספורט להליכה משותפת לאולם הספורט.

פרק 4

ספרייה
1.  הספרייה פתוחה במהלך כל שבוע הלימודים.
2.  כללי התנהגות בספרייה:
א. בספרייה יש לשמור על שקט, התנהגות הולמת ואוירה לימודית. המפר את ההוראות, יועבר לטיפול משמעתי של מנהל ביה"ס.
ב. אין להכניס לספרייה אוכל ושתייה.
ג. טלפונים ניידים יהיו במצב רטט בלבד.

פרק 5

אתר האינטרנט של בית הספר
כתובת האתר של בית הספר: http://jaffa.naamatschools.org.il/
1. מטרת אתר בית הספר:
א. להעביר מידע לתלמידים, למורים, להורים, למתעניינים בבית הספר על הנעשה בין כותליו.
ב. להוות מצע להעברת תכנים לימודיים וליבונם.
ג. להציג את הפעילות החברתית הנעשית בבית הספר.
2. מטרת הפורומים המקצועיים: להעביר תכנים לימודיים הקשורים למקצועות הלימוד, להפנות את התלמידים לאתרים ומקורות מרחיבי דעת בנושא, ללבן בעיות שהתעוררו בהבנת החומר הנלמד,לשמש במה ללבטים הקשורים במקצוע.
3. כללי כתיבת הודעות בפורומים:
א. יש לשמור על שפה נאותה ונקיים.
ב. תוכן ההודעה לא יפגע (אפילו אם אין כוונה שכזו) בשום אדם.
ג. ההודעות תיכתבנה בנימה חיובית ובונה.
ד. נושאי הכתיבה בפורום מסוים יהיו על פי מטרות הפורום בלבד ובנושאים השייכים אליו.
ה. אין למסור בקבוצת הדיון פרטים העלולים לחשוף מישהו לפגיעה מסוימת.
ו. יש לשמור על כללי זכויות היוצרים.
ז. הודעה שתפר את נוהלי הפורומים תימחק.
4. התנהגות חריגה או הפרות חוזרות שמשמעותן הפרת חוקי הפורום לאחר אזהרה  תגרור חסימתהגישה לאתר וזימון התלמיד/ה לשיחה אישית עם מנהל ביה"ס.

פרק 6

הנחיות כלליות
1. חדר מורים כשמו הוא. התלמידים נדרשים לכבד את זאת ולא להיכנס אליו ללא אישור.
2. בשעות הלימוד ו/או בהפסקות לא תותר כניסה לבית הספר של אנשים שאינם לומדים בו.
בית הספר יטפל בחומרה בכניסת אנשים שאינם מורשים לשהות בו, ותלמיד שיהיה מעורב בהגעת אנשים שכאלה לבית הספר יטופל משמעתית על ידי מנהל ביה"ס.
3. אין להביא לבית הספר פריטים בעלי ערך כמו מחשב נייד, עטים, שעונים יקרים, מצלמות או כל רכוש בעל ערך.
לידיעתכם- הביטוח אינו מכסה גניבות מכל סוג שהוא ועל כן בית הספר לא יישא בהוצאות כלשהן בגין גניבות.
4. התלמידים היוצאים לשיעורים/לפעילות מחוץ לכיתתם, ייקחו את תיקיהם איתם.
5. אין לרכב על סקטבורד, על גליליות, על אופניים או אופנועים בתחום בית הספר.
6. אין להביא קלפים לבית הספר.
7. יש לשמור על הסדר ועל השקט בכל תחומי בית הספר – גם בהפסקות.
8. התלמידים מתבקשים לשמור על חזות בית הספר ולשמור על ניקיון הסביבה (כיתה/פרוזדור/חצרות וכיו"ב). תלמיד שילכלך את סביבתו יטופל משמעתית על פי חומרת המעשה.

ספח 1

"נוהל הורדת ציון בגין חיסורים ואיחורים לא מוצדקים (חוזר מנכ"ל ס"ח / 8א')"

1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.
2. הציון יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים והנוכחות הסדירה בשיעורים.
א. הישגים לימודיים: יש לשקלל את הישגיו הלימודיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.
ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית) ולשקלל אותו לציון נוכחות על פי אחד ממפתחות החישוב שיובאו בהמשך.
3. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון הלימודי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.
4. החישוב יעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.
5. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות:                                                                                             התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם 1-4 ימי מחלה). בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד כמפורט להלן:
א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית ראה הסבר בהמשך).
ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.
ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור בפועל ולא מכתב הזימון).
ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.
ה. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
ו. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
ז. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).
ח. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).
6. בקשות לאישור היעדרות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
7. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
8. תלמיד הנעדר משיעור בגין מבחן חוזר, שנערך במועד הבית ספרי הרשמי, לא תיחשב לו ההיעדרות בחישוב גמול הנוכחות. יצא התלמיד למבחן חוזר שלא במסגרת זו- תירשם לו היעדרות.
9. תלמיד שנעדר משיעור בגין תוספת זמן במבחן מחצית, לא תיחשב לו ההיעדרות לצורך חישוב גמול נוכחות.
10. היעדרויות בלתי מוצדקות מלימודים מעל 30% מסך כל השיעורים ימנעו מהתלמיד לגשת למבחני מחצית.
11. היעדרות בגין נסיעה משפחתית חייבת באישור מפקח בית הספר או מנהלת המחוז. ללא אישור כזה היעדרות זו תיחשב בלתי מוצדקת.
12. עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתת הציון.
13. חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות":
א.מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.
ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל, ציונו בנוכחות 0.
ג. תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20%- ציונו 5- , כלומר מציונו הלימודי תופחתנה 5 נקודות.
ד. תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25%- תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.
ה. תלמיד שנעדר מ- 30% ומעלה משעות ההוראה בפועל מקצוע במחצית יקבל ציון סופי 11 בתעודה. כמו כן, תימסר לו התראה על "אי הגשה לבחינת בגרות" במקצוע, אם בחישוב השנתי שיעור ההיעדרויות יעמוד על 30% ומעלה מכלל השיעורים בפועל.
14. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרות על פי "אחוז שעות היעדרויות" ציון הנוכחות
עד 15% (כולל) 0
מ-16% עד 20% (כולל) 5-
מ-21% עד 25% (כולל) 7-
מ-26% עד 30% 9-
מ-30% ומעלה אין ציון סופי

 

שינוי גודל גופנים